μάθε, πατέρα, γράμματα…

Με ενημέρωσε φίλος σχετικά, μετά είδα και τους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους, βεβαιώθηκα και ότι η υποταγή στον Μπιλ καλά κρατεί, οπότε αγαλλίασε η ψυχή μου, και μπορώ πλέον να κοιμηθώ ήσυχος… Τα χρήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» πιάνουν τόπο -και πάλι (καημένε Παναγή, εκσυγχρονισμό που οραματίστηκες)· να μετρούσαν κι οι «υπηρεσίες» στο δείκτη Πληροφορικής στο X.A., θάταν τέλεια, αλλά ας μην είμαστε κι αχάριστοι…

Παραθέτω το αυτούσιο κείμενο (διόρθωση, εκ του διαδικτυακού τόπου: Τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά πακέτα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα τη Δευτέρα 15/09 στις 12:00):

Γονείς.gr – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων Μαθητών Γυμνασίου στις ΤΠΕ και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (YΠ.Ε.Π.Θ.) ανταποκρινόμενο στο ριζικά μεταλλασσόμενο περιβάλλον του Διαδικτύου, στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές Γυμνασίου και τους γονείς τους στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων από την εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό, το YΠ.Ε.Π.Θ., από κοινού με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙ.Ο.) και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.), υποστηρίζει και προωθεί ένα νέο πρόγραμμα το οποίο προσφέρει στους γονείς μαθητών Γυμνασίου τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν πάνω στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με έμφαση στο Διαδίκτυο (Internet), την Ασφαλή Χρήση του και τις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του.

Το πρόγραμμα «Γονείς.gr» προσφέρει, σε έναν από τους γονείς (ή κηδεμόνες) κάθε μαθητή που θα εγγραφεί στην υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2008/2009, τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί δωρεάν σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου και την αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό, το ασφαλές Διαδίκτυο, τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ανήλικους και τις δυνατότητες προφύλαξης των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο. Επιπλέον, θα έχει την δυνατότητα να μάθει περισσότερα για το πώς ο υπολογιστής και το Διαδίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι για χρήσιμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και περιεχόμενο, όπως αυτές που βρίσκονται στη Δικτυακή Πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) […].

Οι δικαιούχοι γονείς έχουν το δικαίωμα δωρεάν κατ’ οίκον εκπαίδευσης από ειδικούς εκπαιδευτές, καθώς και πρόσβασης σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνομης μάθησης μέσω Διαδικτύου (e-learning). Η διάρκεια της κατ’ οίκον εκπαίδευσης προβλέπεται να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ώρες, και μπορεί να λάβει χώρα σε περισσότερες από μία επισκέψεις. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών (από απόσταση) πακέτων προβλέπεται να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον σαράντα (40) διδακτικές ώρες. Επιπλέον, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επιδοτούμενη νέα ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο, για τουλάχιστον δύο (2) μήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει στο σπίτι Η/Υ (σταθερό ή φορητό) με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Ο κάθε δικαιούχος γονέας έχει δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτίμησής του, από μια λίστα προ-εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα δημοσιοποιηθούν μέχρι τη 12/9/2008. Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν την περιοχή διαμονής του θα είναι διαθέσιμες μέσω τηλεφωνικής γραμμής Αρωγής Χρηστών και από κατάλληλο δικτυακό τόπο του προγράμματος.

Συμμετοχή των σχολικών μονάδων

Για την επιτυχή συλλογή των στοιχείων επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων γονέων, ώστε στη συνέχεια να ενημερωθούν σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι σχολικές μονάδες θα χρειαστεί να διευκολύνουν και να οργανώσουν την ενημέρωσή των γονέων των μαθητών, μέσα από μια σειρά απλών βημάτων. Πιο συγκεκριμένα, με ευθύνη κάθε σχολικής μονάδας, θα χρειαστεί να λάβουν χώρα τα εξής:

1. Να οριστεί ένας εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος και ένας ως αναπληρωτής υπεύθυνος για το πρόγραμμα σε κάθε σχολική μονάδα, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη συντονισμού και υλοποίησης της διαδικασίας.
2. Να μοιραστούν σε όλους τους μαθητές φωτοτυπίες από την επισυναπτόμενη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Συνημμένο 1). Οι μαθητές να ενημερωθούν ότι η φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθεί από έναν από τους γονείς (ή κηδεμόνες) τους στο σπίτι, εφ’ όσον ενδιαφέρονται, και να προσκομιστεί την επομένη ημέρα στο σχολείο.
• Η Φόρμα βρίσκεται διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Διαδικτύου, στην διεύθυνση: […doc]
3. Οι συμπληρωμένες Φόρμες Ενδιαφέροντος θα επιστραφούν από τους μαθητές και θα οργανωθούν ανά τάξη και τμήμα.
4. Για κάθε τμήμα, να συμπληρωθεί μια Συγκεντρωτική Κατάσταση (Συνημμένο 2) με ευθύνη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού για κάθε σχολείο.
• Η Κατάσταση βρίσκεται διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Διαδικτύου, στην διεύθυνση: [….xls]
5. Οι συμπληρωμένες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις να αποσταλούν με φαξ στο νούμερο: 801 11 48200
6. Για τους μαθητές των οποίων οι γονείς εκδήλωσαν ενδιαφέρον, θα μπορεί να δημιουργηθεί (με ευθύνη των καθηγητών Πληροφορικής κάθε σχολείου) προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.
7. Τόσο οι πρωτότυπες Φόρμες Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όσο και οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις, θα τηρηθούν σε ειδικό φάκελο που θα φυλαχθεί έως το τέλος του σχολικού έτους, με ευθύνη του κάθε σχολείου.

Κατά προτίμηση, η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να λάβει χώρα αμέσως μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους, με σκοπό να έχουν αποσταλεί όλες οι συμπληρωμένες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι το όλο έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1/12/2008 και προβλέπεται να καλύψει μεγάλο αριθμό από ενδιαφερόμενους γονείς πανελλαδικώς.

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί να λάβουν υπ’ όψιν τους τα παρακάτω σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής:

• Η συμπλήρωση των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων να γίνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, και με έναν από τους εξής τρόπους ώστε να είναι ευκρινέστερη η αποστολή τους μέσω φαξ:

  • είτε χειρόγραφα, κατά προτίμηση με χρήση στυλογράφου μαύρου χρώματος,
  • ή δακτυλογραφημένα, με συμπλήρωση του αντίστοιχου αρχείου Excel που βρίσκεται στην διεύθυνση: […xls]

• Η αποστολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων μέσω φαξ θα πρέπει να γίνεται αφού συγκεντρωθεί ικανός αριθμός συμπληρωμένων καταστάσεων, και όχι σποραδικά ανά τμήμα. Από την άλλη, σε περίπτωση καθυστέρησης συλλογής στοιχείων από κάποιο/α τμήμα/τα, υπάρχει η δυνατότητα δεύτερης (ξεχωριστής) αποστολής όλων των νέων Καταστάσεων.

  • Σε περίπτωση που εκδηλωθεί νεώτερο ενδιαφέρον από επιπλέον γονείς που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική υποβολή στοιχείων ενός τμήματος, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει συμπληρωματική αποστολή με τα στοιχεία τους, μέχρι το τέλος του προγράμματος (15/11/08).

• Κατά τη συμπλήρωση της Συγκεντρωτικής Κατάστασης για κάθε τμήμα:

  • Επιλέξτε την ένδειξη «1η ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε περίπτωση πρώτης αποστολής στοιχείων γονέων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Προσοχή, μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε την τάξη/τμήμα που αφορά η κατάσταση.
  • Επιλέξτε την ένδειξη «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΟΝΕΩΝ» σε περίπτωση συμπληρωματικής αποστολής στοιχείων επιπλέον γονέων μαθητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον από το συγκεκριμένο τμήμα. Η επιλογή της ένδειξης αυτής γίνεται μόνο όταν προσθέτετε επιπλέον γονείς τους οποίους δεν είχατε περιλάβει στην «1η ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για το συγκεκριμένο τμήμα. Είναι δυνατόν να στείλετε περισσότερες της μίας Καταστάσεις με τη ένδειξη «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΟΝΕΩΝ» (π.χ. αν κάθε εβδομάδα έχετε καινούριους γονείς που δείχνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Προσοχή, η αρίθμηση (Α/Α) πρέπει να συνεχίζεται από εκεί που είχατε σταματήσει στην «1η ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ή στην τελευταία «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΟΝΕΩΝ» που είχατε στείλει. Η αποστολή αυτή αφορά Συγκεντρωτική Κατάσταση που θα περιλαμβάνει μόνο τις νέες εγγραφές για κάποιο τμήμα, και όχι και τις προηγούμενες που έχουν ήδη αποσταλεί.
  • Επιλέξτε «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ» εάν χρειάζεται να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός ή περισσότερων γονέων που είχαν συμπεριληφθεί σε μια προηγούμενη «1η ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ή «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΟΝΕΩΝ». Προσοχή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Αύξοντα Αριθμό (Α/Α), ο οποίος αντιστοιχεί στο γονέα του οποίου τα στοιχεία θέλετε να τροποποιήσετε, όπως ακριβώς τους έχετε σημειώσει στις σελίδες «1η ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ή «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΟΝΕΩΝ».

Οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν συμπληρωματικές πληροφορίες στους δικαιούχους γονείς που θα επικοινωνήσουν οι ίδιοι με το σχολείο για ερωτήσεις πάνω στο έργο. Επιπλέον, να υποστηρίξουν τους ενδιαφερόμενους γονείς που το επιθυμούν στο να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μέσω του Διαδικτύου, π.χ. προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την αίθουσα υπολογιστών του σχολείου.

Για το σκοπό αυτό θα σταλεί συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό σε κάθε σχολείο από τον Φορέα Υλοποίησης, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ) , ενώ η σχετική πληροφορία θα βρίσκεται αναρτημένη και στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος (http://www.goneis.gr).
Παράλληλα, λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών (Help Desk) στην τηλεφωνική γραμμή: 801–11–80 200.

Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΠΣΔ στους μαθητές

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για τους μαθητές Γυμνασίου των οποίων οι γονείς θα εκφράσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα, είναι επιθυμητή η δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), εκτός αν ήδη έχουν. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μαθητή θα είναι της μορφής username@sch.gr.
Συγκεκριμένος εκπαιδευτικός του σχολείου θα αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μαθητών, δηλ. θα παράγει τους λογαριασμούς για τους ενδιαφερόμενους μαθητές χρησιμοποιώντας κατάλληλο περιβάλλον διαχείρισης, διαθέσιμο στη σελίδα […]. Ο αρχικός ορισμός εκπαιδευτικού ως διαχειριστή γίνεται από τον επίσημο λογαριασμό της σχολικής μονάδας μέσω της αντίστοιχης επιλογής (8η) που υπάρχει στη σελίδα […].
Οι λεπτομέρειες που αφορούν τις παραπάνω ενέργειες και οι όροι χρήσης των μαθητικών λογαριασμών e-mail περιγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. με Α.Π. 108176/Γ7 και θέμα «Παροχή προσωπικών λογαριασμών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» που κοινοποιήθηκε σε όλα τα Γυμνάσια την 17/10/06. Με την παρούσα εγκύκλιο επεκτείνεται η παροχή προσωπικών λογαριασμών Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΠΣΔ σε όλους τους μαθητές Α’ και Β’ Γυμνασίου (με προτεραιότητα σε όσους λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη δράση).
Επιπλέον, όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στην διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών είναι διαθέσιμες μέσω του δικτυακού τόπου του ΠΣΔ και συγκεκριμένα στη σελίδα […] καθώς και στην επιλογή «Εγγραφή» της σελίδας […].

Συνημμένα:

1. Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία συμπληρώνεται από τους δικαιούχους γονείς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο πρόγραμμα.
2. Συγκεντρωτική Κατάσταση η οποία καταγράφει το σύνολο των ενδιαφερόμενων γονέων κατά τάξη και τμήμα, και η οποία αποστέλλεται με φαξ στο Φορέα Υλοποίησης του προγράμματος.

Advertisements

#%cf%87%ce%ac%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b5%cf%82