15 χιλιάδες ευρώ για τουίτερ, άλλα τόσα για γκούγκλ πλας…

Υπ’ αριθμ. 55/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.ΕΑ.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα» και το υποέργο 3: με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Συνοπτικός Πίνακας Υλοποιούμενων Δράσεων
της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα»
Δημιουργία καναλιού YouTube. Δράση 1.1 6.150,00 €
Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Facebook Δράση 1.2 15.252,00 €
Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Twitter. Δράση 1.3 15.252,00 €
Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Google+ Δράση 1.4 15.252,00 €
Δημιουργία και διαχείριση πλατφόρμας ψηφιακής σήμανσης με πολυμεσικό περιεχόμενο. Δράση 1.5 24.600,00 €
Λογότυπο & slogan. Δράση 1.6 6.519,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: 83.025,00 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις»
Συμμετοχή σε πέντε (5) εκθέσεις στη Γερμανία. Δράση 3.1 67.035,00 €
Συμμετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στη Γαλλία. Δράση 3.2 41.943,00 €
Συμμετοχή σε πέντε (5) εκθέσεις στη Ρωσία. Δράση 3.3 79.950,00 €
Συμμετοχή σε τέσσερις (4) εκθέσεις στην Ιταλία. Δράση 3.4 53.628,00 €
Συμμετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στην Ελλάδα. Δράση 3.5 26.199,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: 268.755,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 & ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 351.780,00 €

4 Απριλίου 2012 (οι επισημάνσεις δικές μου)
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙA ( 180.500,00 ) € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, Οικ. Έτους 2012, για την εξόφληση την κάλυψη δαπάνης για την προβολή του Ελληνικού τουρισμού μέσω του Facebook και της σελίδας www.facebook.com/visitgreecegr στις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, Ολλανδίας και Γερμανίας και αναλυτικά στους παρακάτω κ.α.ε.

ΚΑΕ 9891.01 Δεσμευθέν Ποσό 180.500,00

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ

ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ